MESLEKİ EĞİTİM

Meslek, insanlara yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak içinyapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumcabelirlenmiş etkinlikler bütünüdür.

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiyeteknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.

Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusundabireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerininkazandırılmasıdır.

Mesleki Eğitimin Türkiye'deki Yeri

2005 yılında AB içinde yapılan bir araştırmada velilere "zorunlu eğitimi tamamlamışöğrenciye, genel mi, meslek eğitimi mi tavsiye edersiniz?" sorusu yöneltiliyor. İngiltere,Fransa, Finlandiya, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yaşayanlar yüzde 70 gibi büyük birçoğunlukla mesleki eğitim derken bu oran Türkiye’de çok aşağılarda kalmaktadır.

İş piyasasına girenlerin çoğunun mesleki bir eğitimi yok. Mesleki eğitim almayankişiyi piyasada yetiştirmek de oldukça zor. Yani sadece genel lise eğitimi almış insanlarişgücü verimliliğini arttıramıyor. Mesleki eğitimi tamamlayabilmek için meslek edindirenkurslardan faydalanmak gerekmektedir.

Üniversite mezunlarının çoğu hayallerini kurdukları işlerde çalışamamaktadırlar.

Memuriyete geçenler ve güçlü şirketlerde işe girenler üniversiteden mezun olanların mutluazınlığını oluşturuyor.

Mesleki Eğitimin Önemi

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi,beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarınıntemelidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, yeteneklerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayatahazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde MeslekiEğitimin önemi çok büyüktür.

Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artması, beklenen hizmetin sunumunda sağlık profesyonelinin iş yükünü artırmıştır.

Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalışan ve ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımda yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu bilinçleokulumuz 2013-2014 Yılından beri Sağlık Hizmetleri Alanında nitelikli mesleki eğitim vermeye devam ediyoruz. Sağlık hizmetleri alanında verilen eğitim ile; hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının kazandırdığı bilgi becerilerle, sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık profesyonellerinin bir parçası klinik destek elemanı yetiştiriyoruz.

İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj

Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, protokol yaptığımız hastanelerde mesleki eğitim vestajla yapmaktadır. İşletmelerde mesleki eğitim; öğrencilerinin meslekibilgi, görgü ve becerilerini artırmak amacıyla 12.sınıfta 3 gün işletmede öğrenimgördüğü bir uygulamadır.

İşletmelerde mesleki eğitim gören ve staj yapan öğrencilerimiz; 3308 sayılıMesleki Eğitim Kanunu’na göre işletmelerde meslek hastalıkları ve iş kazalarınakarşı sigortalanırlar. Ayrıca işletmelerde mesleki eğitim ve staj görenöğrencilere işveren tarafından yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30’undanaz olmamak kaydıyla ücret ödenir.

OKULUMUZDA MESLEKİ EĞİTİMLE ÖĞRENCİNİN KAZANDIĞI ÖĞRENME KAZANIMLARI

  • Meslek ahlakı, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fiziksel ortamı hastaya uygun hâle getirerek hastanın bakım hizmetlerinin yürütülmesine, hasta bakımında kullanılan ekipmanların kullanıma hazırlanmasına ve hastanın güvenli olarak naklinin sağlanmasına yardım eder.
  • Anatomi ve fizyoloji ile ilgili tıbbi terimleri, insan vücudunun temel yapısını, sistemlerin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
  • Besin ögelerini, besin gruplarını, sistem hastalıklarında ve özel durumlarda beslenme İlkelerini ayırt eder.
  • Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama yazılımlarında uygulamalar yapar.
  • Etik ilkeler doğrultusunda mesleki faaliyetlerini yürütür.
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilkyardımın temel ilkeleri doğrultusunda temel yaşam desteğini; kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım uygular.
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vücut mekaniklerine uygun şekilde hasta/yaralıyı taşır.
  • Sağlık hizmetlerinde; kişiler, toplumsal gruplar, hasta, hasta yakını ve engelli bireylerle etkili iletişim kurar


Belgelendirme

Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma verilmekte ve diploma Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

Yükseköğretime Geçiş

Mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olan öğrencilerimiz isterlerseyükseköğretime devam hakkına sahiptirler. Mezun oldukları alanla ilgili ön lisans(2 yıllık) ya da lisans(4 yıllık) programlarını tercih edebilirler. Üniversiteye geçişsınav sonucuna göre alanında eğitim yapmak isteyen öğrencilerimize meslekyüksekokullarına geçişte ek puan verilir. Mezunlarımız yükseköğretime geçerkenhiçbir hak kaybına uğramazlar.

Böylece okullarımızda öğrenimini tamamlayan bireyler; sağlık kurumlarının aradığıözelliklere sahip, nitelikli “ana“ eleman olarak kendi ve ailesinin geleceğine yönveren ve ülke kalkınmasında rol alan öncü bir nesil olma şansına sahiptirler.

ETKİNLİKLER

Bilinç Koleji Sağlık Lisemizin Amasra Gezisi ...
Prof. Dr Füsun Terzioğlu’nu Okulumuzda Ağırladık Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Füsun TERZİOĞLU’nu okulumuzda ağırladık....
Lösev Çiftliğini Ziyaret Ettik 25 Aralık 2018 tarihinde 11. Sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte merkezi Ankara’da bulunan “Lösev Çiftliği”ni ziyaret ettik. Binlerce çocuğumuzun yaşadıkları zor...
MTA Gezisi Okul gezi gözlem ekibi olarak 9. sınıflarımız ile birlikte başkentimizde bulunan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne 12 Aralık Çarşamba günü gezi düzenledik. Amacımız: “Başke...
call-me